Algemene voorwaarden

 1. OMVANG VAN DE WERKZAAMHEDEN

 

Het volgende is een voorlopige constatering van het werk gebaseerd en is open aan verandering zodra het agentschap een volledig Klant overzicht heeft opgesteld. Het agentschap wordt aangenomen om te helpen bij het volgende: 

 • Overleg met de Klant en het vaststellen van project tijdlijnen en verwachtingen
 • Ontwikkelen, creëren en beheren van funnel-strategie en advertentie-campagnes 
 • Testen, optimaliseren en rapporteren van campagneprestaties

II. VERGOEDINGEN

De Klant dient het Agentschap 30 dagen van tevoren op de hoogte te stellen van de beëindiging van de overeenkomst voor de overeengekomen termijn. 

 

Alle vermelde prijzen zijn in EURO. 

 

Laattijdige betalingen of het uitblijven van betalingen zullen leiden tot onmiddellijke stopzetting van alle werkzaamheden die door het Agentschap worden uitgevoerd.  Alle werkzaamheden blijven het alleenrecht van het Agentschap totdat betaling heeft plaatsgevonden.  


Aanvang van de werkzaamheden is gepland voor 30-08-2022. Door gebruik te maken van het betalingsplan van het Agentschap gaan beide partijen akkoord met de voorwaarden van de dienstverlening.

 1. TERUGBETALING/ANNULATIEBEPALING 

 

Alle betalingen zijn niet-terugbetaalbaar.

 

De Klant stemt ermee in dat de agency niet aansprakelijk kan worden gesteld voor resultaten die buiten haar controle vallen – zoals de verkopen die door het team van de Klant worden gerealiseerd. 

 

 1. BETALINGSREGELING

De Klant stemt ermee in om de professionele vergoeding van het Agentschap te betalen in Euro, hetzij via de betaling van de factuur. 

 

 1. NIET-OPENBAARMAKING

 

Beide partijen komen overeen dat in de loop van deze opdracht bepaalde vertrouwelijke informatie kan worden uitgewisseld. Om de bescherming van dergelijke informatie te verzekeren en als tegenprestatie voor de overeenkomst om deze informatie uit te wisselen, komen de partijen overeen om het volgende niet openbaar te maken. 

 

 1. Technisch materiaal, modellen en relevante technische artikelen, technische rapporten die eigendom zijn van een van beide partijen; 

 

 1. Verkoopmateriaal, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle kwaliteitsmanagementmethoden, prijsstellingsmethoden, verkoopmethoden en materiaal van klanten;

 

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van de intellectuele eigendomsrechten die exclusief eigendom zijn van een der partijen, ongeacht of deze nu in eigendom zijn of in de toekomst zullen worden ontwikkeld); en,

 

 1. Alle overige informatie die door een der partijen als vertrouwelijk wordt aangemerkt.

 

VII. DIVERSEN 

 

Niet-overdraagbaarheid: De rechten en verplichtingen van deze Overeenkomst zijn persoonlijk voor de Klant. De Klant mag geen rechten of verplichtingen van deze Overeenkomst overdragen. 

 

Concurrentiebeding: Het is de Agentschap verboden zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Klant gedurende de arbeids­overeenkomst, binnen een gebied van 30 kilometer van de standplaats van de werkgever direct of indirect in dienst te treden bij of op enigerlei wijze werkzaamheden te verrichten voor een onderneming die gelijke of gelijksoortige producten vervaardigt, aanbiedt of verhandelt, of die gelijke diensten verleent als Klant doet, of voor eigen rekening gelijke of gelijksoortige werkzaamheden te verrichten.

Wederzijdse vrijwaring: Beide partijen zullen, op eigen kosten, de ander, zijn agenten en werknemers verdedigen, schadeloos stellen en vrijwaren van alle claims, acties, aansprakelijkheden, verwondingen, schade, verliezen, subsidies, kosten en uitgaven, inclusief advocaatkosten, die voortvloeien uit of in verband staan met het gebruik van de Programma(‘s) van deze Overeenkomst. 

 

Integratie: Deze Overeenkomst, samen met eventuele aanvullende voorwaarden of beleidslijnen die hierin door verwijzing zijn opgenomen, vormt de gehele Overeenkomst tussen de Klant en het Agentschap.

 

VIII. Interpretatie en Handhaving.

 

De partijen begrijpen en komen overeen dat de constructie en interpretatie van deze Overeenkomst wordt beheerst door de wetten van Nederland. In het geval dat een van de partijen een juridische procedure moet starten om deze Overeenkomst af te dwingen, komen de partijen overeen dat de juiste locatie voor een dergelijke procedure de rechtbanken van de Nederland zijn.